Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a directiva 95/46/CE (en diante, RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), ribeirasacracm.org (en diante, o Sitio Web) garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen os nosos usuarios, de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD, nese sentido o Sitio Web adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros, expostos a continuación. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento dos seus datos persoais

O Sitio Web é propiedade de Xosé Antón (en diante o Titular) con domicilio en Vigo, e correo electrónico clube@ribeirasacracm.org.

A privacidade é unha prioridade nesta Web

Como Titular deste Sitio Web, quero ofrecerche as maiores garantías legais en relación coa súa privacidade e explicarlle coa maior claridade e transparencia posible, todo o ten que ver co o tratamento de información persoal dentro deste Sitio Web .

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio Web, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas atópanse enlazadas polo Sitio Web.

Finalidade do tratamento dos teus datos persoais

En este Sitio Web trátase a información proporcionada polas persoas interesadas co fin de moderar os comentarios do Sitio Web, xestionar as subscricións á lista de correo e a participacion dos usarios nos eventos realizados.

En este Sitio Web solicitará os datos de carácter persoal dos usuarios, a través de formularios en liña, vía Internet. Os datos de darácter persoal solicitados, en función de cada caso poderán ser, entre outros: nome, apelidos, correo electrónico e conexión de acceso.

En concreto, os datos recolleitos utilizaranse para:

 1. Responder os requirimentos dos usuarios deste Sitio Web, mediante o sistema de comentarios na páxina. Por exemplo, se o usuario deixa a súa información persoal no formulario de comentarios no Sitio Web, poderase utilizar eses datos para responder á súa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio Web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no Sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter.
 2. Xestionar as subscricións á lista de correo e enviar periodicamente boletíns con novos artigos.
 3. Garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a este Sitio Web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

Os teus datos persoais poderán ser tratados posteriormente coa finalidade de realizar estatísticas.

Os datos de carácter persoal solicitados nestas actividades, quedarán incorporados a un ficheiro cuxa finalidade é a comunicación de novidades relativas ao Sitio Web, actuando como responsable do ficheiro o Titular.

Os campos marcados como obrigatorios son de enchemento imprescindible, sendo imposible realizar a finalidade expresada se non se achegan estes datos.

Tempo de conservación dos teus datos

O tempo de conservación dos datos será, ata que deixasen de ser necesarios para a finalidade para a que se solicitaron, manténdose bloqueados, polo menos durante o tempo necesario para a prescrición das accións que puidesen derivarse da relación xurídica que vincula ao usuario con o Sitio Web, así como os derivados da normativa tributaria, o prazo de prescrición previsto no artigo 47.1 da LOPD, ou os establecidos noutras normas con rango de Lei que resulten de aplicación.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para realizar comentarios neste Sitio Web, subscribirse á lista de correo e inscribirse nos eventos organaizados, requírese o consentimento con esta política de privacidade.

O envío de información está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Destinatarios a quen se comunicará os datos

Os datos comunicaranse ás seguintes empresas que prestan servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade.

Este sitio Web comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

 • Aloxamento: Singular Web.
 • Plataforma web: WordPress.org
 • Plataforma de envío de boletíns: MailChimp. Mailchimp, da empresa The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Xeorxia limited liability company. Esta empresa atópase situada en EEUU. Recentemente asinouse un Convenio entre a UE e EEUU baixo o nome Privacy Shield (escudo de privacidade entre a UE–EEUU) e todas as empresas baixo devandito convenio teñen unha protección adecuada, polo que está permitido a transferenciainternacional de datos. Mailchimp está acollida ao escudo de privacidade, polo que cumpre coas medidas de seguridade impostas pola lexislación Europea. Por tanto, o usuario é consciente e acepta que os seus datos persoais serán almacenados por Mailchimp, para a subscrición e o envío de boletíns electrónicos.

Seguridade

Empregamos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal que se trate nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos de carácter persoal que procesamos fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos a que están expostos os datos. Con todo, non podemos responsabilizarnos do uso que Vde. faga dos datos (incluído usuario e contrasinal) que utilice no Sito Web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e no caso de que contratemos a terceiros para prestar servizos de soporte, esixímoslles que acaten as mesmas normas e permítannos auditarles para verificar o seu cumprimento.

Dereitos do usuario ao facilitar os seus datos

Informámoslle que poderá exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;
 2. Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito de limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas sexa o noso interese lexítimo. Este Sitio Web deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para a defensa de reclamacións.
 6. Dereito á portabilidad dos seus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 7. Dereito a revogar o consentimento outorgado a o Sitio Web.

Para exercitar os seus dereitos, pode facelo de maneira gratuíta e en calquera momento contactando connosco a a través dun email a direción clube@ribeirasacracm.org achegando copia do seu DNI.

Tutela de dereitos

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

Sede electrónica: https://www.aepd.es

Correo postal: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, teléfono: 901.100.099 e 912.663.517

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

Exactitude e veracidade dos datos

O usuario garante que os datos persoais facilitados a través dos diferentes formularios son veraces, quedando obrigado a comunicar calquera modificación dos mesmos. Igualmente, o usuario garante que toda a información facilitada corresponde coa súa situación real, que está posta ao día e é exacta. Ademais o usuario obrígase a manter en todo momento os seus datos actualizados, sendo o único responsable da inexactitud ou falsidade dos datos facilitados e dos prexuízos que poida causar por iso o Titular deste Sitio Web.

POLÍTICA ANTI-SPAM

De acordo coa LSSICE, o Titular declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas e calquera tipo de conduta ou manifestación coñecida como “spam”, así mesmo declárase comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas.

Por tanto, o Titular garante ao usuario a que baixo ningún concepto os datos persoais recollidos no Sitio Web serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

Polas mesmas razóns, o proceso de rexistro non debe ser utilizado para inscribir direccións de correo de persoas alleas sen o consentimento expreso das persoas afectadas.

No caso de que aínda así un usuario reciba comunicacións deste Sitio Web sen rexistrarse, ou sen dar o seu consentimento expreso ao devandito rexistro, pode cancelar a subscrición desde as ligazóns que se proporcionan na propia comunicación.

Ademais, o usuario pode poñerse en contacto connosco a través do formulario de contacto que se mantén no Sitio Web, tanto para comunicar o sucedido como para solicitar a eliminación inmediata dos seus datos do noso sistema.

Cambios na presente política de privacidade

O Titular do Sitio Web, resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades legistlativas ou xurisprudenciais que poidan afectar o cumprimento da mesma.